LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor(la data 23-Feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 )

(la data 05-Jan-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 )

(la data 01-Jan-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 )

(la data 01-Mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 )

(la data 30-Jun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1: Domeniul de reglementare

Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii surit permise pe teritoriul României.

Art. 2: Definiţii

În sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:

I.Definiţii generale

1.arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexă;

(la data 26-Jul-2007 Art. 2, subpunctulI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

2.arma de foc - arma al cărei principiu de funcţionare are la bază forţa de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături; sunt asimilate armelor de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot funcţiona ca arme de foc;

21.arma albă - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci şi bastoane telescopice;il şi, după caz, încărcătură de azvârlire, (la data 26-Jul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

3.muniţie - ansamblu format din proiectil şi, după caz, încărcătură de azvârlire, capsa de aprindere, precum şi celelalte elemente de asamblare care îi asigură funcţionarea şi realizarea scopului urmărit;

4.operaţiuni cu arme şi muniţii - producerea, confecţionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc şi muniţiilor;uridice, cu excepţia instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţie;

(la data 17-Mar-2008 Art. 2, subpunctulII.., punctul 1. din capitolul I modificat dede Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoriile B-D din anexă;

3.arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pent(la data 17-Mar-2008 Art. 2, subpunctulII.., punctul 1. din capitolul I modificat dede Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoriile B-D din anexă;

3.arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.ice, precum şi bunurilor aparţinând persoane(la data 17-Mar-2008 Art. 2, subpunctulII.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei

1.arme militare - arme destinate uzului militar;ologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;

5.arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/şi cu alice, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;

6.arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor sau a transporturilor unor valori importante;

7.arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;

8.arme cu destinaţie industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenţa unei arme de foc automate;

9.arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;

10.arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat;

11.arme de colecţie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică, documentară sau sentimentală deosebită;

12.arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii;

13.arme de recuzită - arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.

IV.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2.arme de foc scurte - arme de foc a căror ţeava nu depăşeşte 30 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm;

3.arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşesc dimensiunile armelor de foc scurte;

4.arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trag o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

5.arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;

6.arme de foc cu repetiţie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe ţeava a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

7.arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeava.

8.arme albe cu lamă - armă care îndeplineşte următoarele criterii:

a)lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său;

b)are tăiş dublu pe toată lungimea sa;

c)lungimea este mai mare de 15 cm;

d)lăţimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm;

e)are un mâner prevăzut cu gardă.

(la data 26-Jul-2007 Art. 2, subpunctul IV.. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 235/2007 )

V.Categorii de persoane

1.vânător - persoana care posedă permis de vânătoare cu viză valabilă, în condiţiile legii, privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului;

2.colecţionar de arme - persoana care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar şi care deţine ori intenţionează să deţină arme în colecţie;

3.sportivi si antrenori de tir - sportivii şi antrenorii legitimaţi la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate;

4.armurier - orice persoană juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii;

5.rezident al unui stat membru - cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum şi persoana titulară a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi paşaportul sau cartea de identitate, prin care se atestă faptul că are domiciliul sau reşedinţa în acel stat.

VI.Tipuri de documente

1.permis de armă - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi muniţia aferentă;

(la data 17-Mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.paşaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care atestă dreptul titularului de a călători pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc şi muniţia înscrise în acesta;

3.carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul Naţional al Armelor, prin organele de poliţie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevăzute toate datele de identificare ale armei, provenienţa acesteia, precum şi datele de identitate ale proprietarului;

4.certificat de deţinător - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepţia armelor neletale supuse autorizării;

(la data 17-Mar-2008 Art. 2, subpunctul VI.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

5.ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridică autorizată să deţină şi să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum si studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta şi folosi arma şi muniţia corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu;

6.permis de transfer al armelor - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;

7.autorizaţie de transfer fără acord prealabil - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite unui armurier să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor de pe teritoriul României către un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune în parte sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.

Art. 3: Autoritatea competentă

Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.

Art. 4: Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor

(1)Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului.

(2)Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5: Aspecte generale privind regimul armelor

(1)Armele militare pot fi deţinute şi folosite numai de către structurile specializate care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2)Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile prezentei legi.

(3)Armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora, după caz, la/de către autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(la data 17-Mar-2008 Art. 5, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(4)Forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5)Evidenţa posesorilor de arme letale si neletale, a armelor deţinute de aceştia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deţine, purta şi folosi se ţine, la nivel local, de către inspectoratele de poliţie judeţene şi de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care au eliberat aceste documente, iar, la nivel central, pentru armele de apărare şi pază, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Art. 6: Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale

(1)Regimul deţinerii, portului, utilizării şi operaţiunilor cu arme şi dispozitive militare se stabileşte prin legi speciale.

(2)Este interzisă procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a următoarelor sisteme şi dispozitive destinate armelor:

a)sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser;

b)sisteme de ochire pe timp de noapte;

c)dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.

Art. 7: Condiţii generale privind deţinerea armelor

(1)Orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa sau sediul său arme şi muniţii.

(2)Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sunt obligate să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3)Armele deţinute la domiciliul, reşedinţa sau la sediul persoanei fizice sau juridice, în baza documentelor prevăzute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decât cel menţionat în documente numai cu acordul scris al poliţiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 8: Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor (la data 17-Mar-2008 Art. 8 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(1)Deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme.

(la data 17-Mar-2008 Art. 8, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(2)Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizaţiei de procurare a armei, a certificatului de deţinător şi a permisului de armă, cu excepţia situaţiei în care documentul este depus la organul de poliţie competent.

Art. 9: Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut oria decedat

(1)Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.

(la data 17-Mar-2008 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(2)Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să le predea sau să anunţe la cel mai apropiat organ de poliţie, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore.

(la data 17-Mar-2008 Art. 9, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează sau este declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.

CAPITOLUL II: Procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generalere

Art. 10: Dreptul de procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiei

Persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deţine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare acestora.

Art. 11: Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor

(1)Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(2)Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei şi, după caz, a permisului de armă.

(3)Armele neletale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.

(la data 17-Mar-2008 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 12: Documentele care atestă dreptul de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor

(1)Autorizaţia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei, certificatul de deţinător şi paşaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2)Condiţiile, precum şi procedura de eliberare a atestatului de colecţionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 13: Obligaţii generale ale titularului autorizaţiei de procurare a armelor sau al permisului de armă

Titularul autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunţe organul de poliţie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:

a)au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor menţiuni corespunzătoare din conţinutul documentului;

b)au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizelor şi menţiunilor din permisul de armă.

SECŢIUNEA 2: Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente de către persoanele fizice de cetăţenie română

Art. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale

(1)Persoanele fizice de cetăţenie română care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.

(2)Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

a)demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b)persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază;

c)persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

(3)Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători şi colecţionarii de arme.

(4)Armele de tir pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânătorii şi colecţionarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

(5)Armele de colecţie letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.

(6)Procurarea armelor prevăzute la alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, închiriere sau comodat, după caz.

Art. 15: Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale

(1)Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la Art. 14 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a)au împlinit vârsta de 18 ani;

b)dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

c)nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I-III, titlurile X şi XI şi la Art. 239, 264, 266- 272, 279-281, 312 şi 317-322, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta lege, precum şi pentru orice alte infracţiuni săvârşite cu violenţă;

(la data 21-Jul-2008 Art. 15, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 152/2008 )

e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţă sau a altora, dacă ar deţine sau ar folosi arme si muniţii;

f)nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa si integritatea corporală a persoanelor, conform datelor si informaţiilor existente la organele competente;

g)au absolvit un curs de instruire teoretică si practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

(la data 21-Jul-2008 Art. 15, alin. (1), litera G. din capitolul II, sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 )

h)nu au săvârşit vreuna dintre contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor;

i)nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

(2)Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul şi se soluţionează în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.

(3)Dacă autoritatea competentă cu soluţionarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei si i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluţia adoptată, precum si motivele care au stat la baza acesteia.

(4)Soluţia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, si poate fi atacată in termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoştinţa solicitantului.

(5)Ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1) lit. e) se publică în Monitorul Oficial al României, ParteaI.

Art. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare

(1)Persoanele prevăzute la Art. 14 alin. (2)-(5), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 25 în ceea ce priveşte scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:

a)cel mult două arme de apărare si pază;

b)un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la Art. 14 alin. (3)-(5), din România şi cel mult câte două arme din străinătate, pentru fiecare călătorie a solicitantului în afara teritoriului României.

(2)Persoanele prevăzute la Art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din străinătate arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizaţi să comercializeze arme.

Art. 17: Valabilitatea autorizaţiei de procurare a armelor

(1)Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioada de până la 90 de zile.

(2)Daca titularul autorizaţiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârşitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. a), g) şi i).

Art. 18: Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor

(1)Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă şi cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat să comercializeze în România arme letale, precum şi de la orice persoană din străinătate autorizată, care comercializează în condiţiile legii din ţara în care se află arme din această categorie.

(2)Procurarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevăzuţi la alin. (1).

(3)În situaţia în care titularul autorizaţiei de procurare a armelor procură armele din străinătate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 19: Obligaţia titularului autorizaţiei de procurare a armelor, care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa

În cazul în care titularul autorizaţiei de procurare a armei îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbării, să anunţe despre aceasta organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află noul domiciliu sau, după caz, noua reşedinţă.

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 15 lit. c)-f) şi lit. h).

Art. 21: Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor

Procedura de acordare â autorizaţiei de procurare a armelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22: Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane

(1)Persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitar sau care implică exerciţiul autorităţii publice pot procura arme de apărare şi pază şi de la instituţiile în care sunt încadrate sau, după caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste instituţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective.

(2)Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot procura arme de apărare şi pază numai prin intermediul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei si internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 15 alin. (1).

Art. 23: Înstrăinarea armelor letale

Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizaţi să comercializeze astfel de arme.

SECŢIUNEA 3: Condiţii cu privire la deţinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente de către persoanele fizice de cetăţenie română

SUBSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 24: Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă

(1)Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă se află domiciliul sau, după caz, reşedinţa acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.

(la data 30-May-2010 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 99/2010 )

(2)În cazul în care arma a fost procurată din străinătate, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificată prin documentele vamale.

(3)Cu ocazia solicitării prevăzute la alin. (1), precum şi cu ocazia vizelor periodice ale permisului de armă, titularul autorizaţiei de procurare a armei are obligaţia să prezinte organului de poliţie competent fiecare armă, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezenţei legi.

Art. 25: Acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei

(1)În funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând menţiune, în mod expres, despre aceasta în conţinutul permisului de armă.

(2)Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3)Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.

Art. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire

(1)Dreptul de deţinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânătoare, de tir sau de colecţie.

(2)Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează:

a)pentru două arme de apărare şi pază de dimensiuni diferite ale ţevii;

b)pentru armele de vânătoare, cel mult 2 de acelaşi calibru;

c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte şi 2 arme de tir lungi.

Art. 27: Vizarea permisului de armă

(1)Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliţie competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române.

(2)Titularii permiselor de arme sunt obligaţi să se prezinte la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în locurile stabilite de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu armele înscrise în permise, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3)Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. c)-f) şi lit. h), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.

SUBSECŢIUNEA 2: Regimul dreptului de deţinere a armelor letale

Art. 28: Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor

(1)Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia să păstreze armele înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2)Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să scoată armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situaţii:

a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier;

b)cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

(3)În autorizaţia prevăzută la alin. (2) se menţionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.

(4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia vizării permisului de armă, nu mai este necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2).

Art. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere

(1)Persoana care are în proprietate sau folosinţă arme letale poate fi autorizată de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să folosească într-un poligon special amenajat şi autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir sau de colecţie.

(2)Autorizarea prevăzută la alin. (1) se referă la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma, termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei.

(3)Procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin norme metodologice.

(4)Colecţionarii de arme pot folosi o armă lungă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află colecţia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care colecţionarul a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la Art. 35 alin. (1) şi (2).

Art. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de deţinere a armelor

(1)Dreptul de deţinere a armelor se pierde, dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:

a)nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. b), c), f) şi h);

b)nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la Art. 27 alin. (1);

c)a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d)a săvârşit două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede încetarea dreptului de deţinere a armelor, precum si dacă a săvârşit o infracţiune la regimul armelor şi al muniţiilor;

e)titularul renunţă să mai deţină armele înscrise în permis;

f)se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 29 alin. (1) şi (4);

g)titularul pleacă definitiv din România sau pierde cetăţenia română;

h)titularul nu mai are calitatea prevăzută la Art. 14 alin. (3)-(5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor;

i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia.

(2)Dreptul de deţinere a armelor se suspendă în următoarele situaţii:

a)titularul se află în situaţia prevăzută la Art. 15 alin. (1) lit. d);

b)titularul nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la Art. 15 alin. (1) lit. e);

c)titularul a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor.

(3)În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele " se ridică de către organele de poliţie.

(4)În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e), încetează dreptul de deţinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru deţinere, făcându-se menţiunile corespunzătoare în acest sens, în permisul de armă.

Art. 31: Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

(1)Constatarea situaţiilor prevăzute la Art. 30 se face de către autorităţile prevăzute la Art. 12 alin. (1), care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă ori a menţiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care încetează dreptul de deţinere.

(2)Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 32: Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

Deţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunoştinţă măsura prevăzută la Art. 31 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt ridicate de organul de poliţie competent. Exercitarea cailor de atac prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a dreptului de deţinere a armelor, de către persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la Art. 30 alin. (1), nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

SUBSECŢIUNEA 3: Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale

Art. 33: Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale

(1)Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi pază are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la aceasta al persoanelor neautorizate.

(2)Păstrarea armei prevăzute la alin. (1), la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, se face în locuri special destinate, omologate în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3)Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;

b)să aibă efectuată inspecţia tehnică periodică şi să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier;

c)trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

d)să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nici o formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

e)deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

Art. 34: Limitele exercitării uzului de armă

(1)Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2)Folosirea armelor de apărare şi pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Art. 35: Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă

(1)Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acţioneze imediat, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.

(2)Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

(3)În situaţia prevăzută la alin. (2), precum şi în cea prevăzută la Art. 29 alin. (4), organul de poliţie sesizat are obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului şi a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliţie care desfăşoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

(4)Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în condiţiile prevăzute la Art. 34 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

Art. 36: Păstrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor

Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot păstra, purta şi folosi armele înscrise în permisul de armă numai în condiţiile stabilite în protocolul de protecţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 33-35.

Art. 37: Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare

(1)Dreptul de a purta şi folosi armele de vânătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, vânătorilor care sunt membri ai unor asociaţii de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, care au susţinut examenul pentru obţinerea calităţii de vânător şi deţin permis de vânătoare cu viză valabilă.

(2)Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.

Art. 38: Transportul şi portul armelor de vânătoare

(1)Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmează să se desfăşoare vânătoarea potrivit legii, se face în următoarele condiţii:

a)armele trebuie ţinute în toc, neîncărcate cu muniţie;

b)să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la Art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e).

(2)Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiţii:

a)arma poate fi încărcată, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;

b)să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la Art. 33 alin. (3) lit. b) şi e);

c)arma să se afle în permanenţă numai asupra persoanei care b deţine în mod legal şi să nu fie înmânată sub nici o formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.

Art. 39: Uzul de armă de vânătoare

Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în condiţiile Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru antrenament, în poligoanele autorizate în condiţiile legii.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite şi în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în condiţiile legii.

(la data 21-Jul-2008 Art. 39 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 3 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 152/2008 )

Art. 40: Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare

(1)Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, o armă de vânătoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta şi folosi o armă de vânătoare de acelaşi calibru, în vederea utilizării acesteia la vânătoare.

(2)Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanţie.

Art. 41: Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir

(1)Dreptul de a purta şi folosi armele de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, sportivilor şi antrenorilor de tir.

(2)Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de tir are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.

Art. 42: Transportul, portul şi folosirea armelor de tir

(1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează să se desfăşoare concursul de tir, se face în următoarele condiţii: a armele trebuie ţinute în toc, neîncărcate cu muniţie; b să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la Art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e); c în cazul în care deţinătorul armelor este conducătorul mijlocului de transport, arma trebuie păstrată într-un spaţiu special amenajat în interiorul portbagajului, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2)Portul şi utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestor locuri.

Art. 43: Portul şi folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice

Condiţiile în care persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuţiile acestora.

SUBSECŢIUNEA 4: Regimul procurării şi deţinerii muniţiei aferente armelor letale de către persoanele fizice

Art. 44: Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale

(1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de apărare si pază, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizaţi numai muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă.

(2)Cantitatea de muniţie care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de anină de către organul de poliţie care eliberează acest document, după cum urmează:

a)pentru armele de apărare şi pază, cel mult 50 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru;

b)pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire;

c)pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosinţă, în funcţie de proba de concurs.

(3)Persoanele care deţin arme de apărare şi pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reşedinţei unde este depozitată muniţia, cel mult 12 cartuşe.

(4)Este interzisă înstrăinarea muniţiei prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu excepţia cazurilor în care aceasta este depusă la armurier sau la organele de poliţie competente.

(5)Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor.

Art. 45: Procurarea muniţiei de către colecţionarii de arme

(1)Colecţionarii de arme pot procura si deţine, numai la locul unde se află colecţia de arme, cel mult 10 cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru arma prevăzută la Art. 29 alin. (4).

(2)Înscrierea menţiunilor corespunzătoare în permisul de armă cu privire la deţinerea muniţiei prevăzute la alin. (1) se face de către organul de poliţie competent, la cererea colecţionarului.

SUBSECŢIUNEA 5: Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor

Art. 46: Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale

(1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situaţii: a titularul dreptului se află în situaţia prevăzută la Art. 15 alin. (1) lit. d); b titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la Art. 15 alin. (1) lit. e); c a săvârşit una sau mai multe contravenţii, pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor.

(2)Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)

(3)Pe perioada suspendării dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele si întreaga cantitate de muniţie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organele de poliţie.

(4)Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port şi folosire a armelor nu se mai află în situaţiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de arma, armele şi muniţia se restituie acestuia.

Art. 47: Revocarea şi anularea dreptului de port si folosire a armelor letale

(1)Revocarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii:

a)renunţă să mai deţină armele înscrise în permisul de armă;

b)nu mâi are calitatea prevăzută la Art. 14 alin. (2) lit. a)-c), alin. (3) şi (4);

c)nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. b), c) si f);

d)pleacă definitiv din ţară;

e)pierde cetăţenia română;

f)a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile titularului;

g)nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la Art. 27 alin. (1);

h)a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

i)a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede revocarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor.

(2)Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situaţii:

a)se constată că, la data acordării permisului de armă, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru port si folosire a armelor;

b)persoanei i s-a acordat dreptul de port şi folosire a armelor, pe baza unor documente sau informaţii false.

(3)Măsura revocării sau anulării dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), succesorilor acestuia.

(4)În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă cu privire la măsura revocării sau anulării dreptului de port si folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună permisul de armă la organul de poliţie competent şi să facă dovada faptului că a depus arma şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie.

(5)Măsura revocării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administratIV.

SUBSECŢIUNEA 6: Regimul călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniţiile deţinute de către cetăţenii români

Art. 48: Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniţia corespunzătoare

(1)Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doreşte să călătorească în străinătate cu acestea poate solicita organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniţia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.

(2)Armele de apărare şi pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la Art. 43, în condiţiile prevăzute la Art. 50.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie, pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei "Române.

(4)În situaţia în care, pe perioada şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate său distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

Art. 49: Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale

(1)Autorizaţia prevăzută la Art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:

a)este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;

b)prezintă motivele pentru care doreşte să călătorească în străinătate cu armele şi muniţia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.

(2)Autorizaţia prevăzută la Art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3)Cu ocazia eliberării autorizaţiei, organul de poliţie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).

(4)Documentele care trebuie să însoţească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la Art. 48 alin. (1), precum şi cea de înscriere a armelor si muniţiei în documentul de călătorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate călători în străinătate cu armele înscrise în acest document, precum şi termenul de soluţionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezenţei legi.

Art. 50: Autorizarea călătoriilor în străinătate în interes de serviciu, cu armele letale şi muniţia din dotare

(1)În cazul persoanelor prevăzute la Art. 43 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în străinătate împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a muniţiei corespunzătoare se face în paşaportul de serviciu de către organele poliţiei de frontiera, cu ocazia ieşirii din ţară a acestor persoane, pe baza adeverinţei eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(2)Adeverinţa prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3)Instituţiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în străinătate cu armele înscrise în paşaportul de serviciu.

(4)Prevederile Art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la Art. 43, în această situaţie organele poliţiei de frontieră având obligaţia să anunţe în scris şi instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(5)Condiţiile în care persoanele prevăzute la Art. 43 pot călători în străinătate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii unde sunt încadrate aceste persoane.

SUBSECŢIUNEA 7: Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum şi a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Art. 51: Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de armă

(1)Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care le-a eliberat.

(2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Art. 52: Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

(1)În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în străinătate, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.

(2)Adeverinţa prevăzută la alin. (2) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi se reţine de către organele poliţiei de frontieră, la intrarea în ţară.

(3)Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.

SECŢIUNEA 4: Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a muniţiei aferente, de către persoanele fizice străine

Art. 53: Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România

(1)Străinii care au reşedinţa sau domiciliul în. România pot fi autorizaţi să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. În sensul prezentei legi, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaţilor.

(2)Autorizaţia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colecţie se acordă în condiţiile prevăzute la Art. 15 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de şedere valabil.

(3)Prevederile Art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2), Art. 17-21, Art. 23-25, > Art. 26 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c), Art. 27-32, Art. 37-42, Art. 44 alin. (1), Art. 45-47, Art. 51 şi, după caz, Art. 52 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. 54: Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere

(1)Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum şi cei prevăzuţi la Art. 53 alin. (1) pot fi autorizaţi să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii acestora din România.

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să scoată, personal, de pe teritoriul României, doar câte o singură armă dintre cele procurate în timpul unei călătorii în România. Scoaterea din România a două sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizaţi să comercializeze aceste arme.

(3)Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizaţia de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a au împlinit vârsta de 18 ani; b fac dovada intrării şi şederii legale în România; c îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. c), d) şi f); d fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular al statului în care urmează să transporte arma, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia acelui stat pentru deţinerea armelor pentru care solicită autorizaţia de procurare.

(4)În termen de 3 zile de la procurarea armei, străinii trebuie să se prezinte la Inspectoratul General al Poliţiei Române, care procedează la sigilarea armei şi eliberarea autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României.

(5)Procedura acordării autorizaţiei de procurare a armei şi a autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 55: Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, pe teritoriul României,

(1)Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să deţină si, după caz, să poarte si să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

(2)Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în următoarele condiţii:

a)fac dovada deţinerii legale a armelor, în statul de unde provin;

b)arma să îndeplinească condiţiile impuse de normele de omologare;

c)în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român;

d)în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român.

(3)În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor si muniţiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinaţie.

(4)Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) şi (3), cantităţile de arme care pot fi introduse de străini în România, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care străinii pot intra în România cu aceste arme şi muniţia aferentă se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 56: Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale

(1)Însoţitorii delegaţiilor străine, la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie, precum şi militarii străini pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate, sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2)Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România pot purta şi folosi arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obţinerea permisului de armă.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare şi pază, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 57: Achiziţionarea de pe teritoriul României a muniţiei de către străini

Străinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizaţi muniţia aferentă armelor legal deţinute, în condiţiile stabilite la Art. 44.

SECŢIUNEA 5: Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice

Art. 58: Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale

(1)Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme:

a)după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (2), pentru armele prevăzute la categoria E din anexă;

b)după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la Art. 12 alin. (1), pentru armele prevăzute la categoria F din anexă.

(11)Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din anexă.

(la data 17-Nov-2008 Art. 58, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 1. din Legea 268/2008 )

(2)Autorizaţia de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a)nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a uneia dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege sau la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie;

b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infracţiuni prevăzute de prezenta lege;

c)sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical;

d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau, după caz, anulat dreptul de port şi folosire a armelor supuse autorizării, în condiţiile prevăzute de Art. 583 alin. (2) lit. e) sau pentru obţinerea acestui drept pe baza unor documente ori informaţii false.

(3)Prevederile Art. 15 alin. (2) - (4) şi ale Art. 17-19 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia prevăzută la alin. (2), cu excepţia termenului de soluţionare a cererii de eliberare a autorizaţiei de procurare, care este de 30 de zile de la data primirii acesteia.

(4)Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2).

(5)Pentru armele neletale prevăzute la categoria F poziţia 26 din anexă, pot notifica în prealabil organele de poliţie competente doar persoanele care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2) lit. a).

(6)Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării ori înstrăinării.

(7)Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(la data 17-Mar-2008 Art. 58 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 581: Drepturile şi obligaţiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării

(1)Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la Art. 24 alin. (1) şi (2), Art. 25 alin. (1), Art. 28 şi 51, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării.

(2)Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 58 alin. (2). Prevederile Art. 27 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

(3)În cazul armelor prevăzute la categoria E poziţia 25 din anexă, destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere. Prevederile Art. 29 se aplică în mod corespunzător.

Art. 582: Încetarea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor neletale. Aplicarea măsurii de încetare sau anulare a permisului de armă şi efectele acesteia

(1)Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse autorizării se pierde dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii:

a)nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 58 alin. (2) lit. a);

b)nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la Art. 27 alin. (1);

c)a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d)a săvârşit două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau a săvârşit o infracţiune la regimul armelor şi al muniţiilor;

e)renunţă să mai deţină armele înscrise în permis;

f)se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 29 alin. (1) şi (4);

g)pleacă definitiv din România sau pierde cetăţenia română;

h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia.

(2)Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situaţii:

a)titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 58 alin. (2) lit. b) şi c);

b)titularul a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor.

(3)În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. Prevederile Art. 31 şi 32 se aplică în mod corespunzător.

Art. 583: Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării

(1)Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 46 alin. (2)-(4), în următoarele situaţii:

a)titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 58 alin. (2) lit. b) şi c);

b)a săvârşit una sau mai multe contravenţii, pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor.

(2)Revocarea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii:

a)renunţă să mai deţină armele înscrise în permisul de armă;

b)nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 58 alin. (2) lit. a);

c)pleacă definitiv din ţară;

d)pierde cetăţenia română;

e)nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la Art. 27 alin. (1);

f)a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(3)Anularea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în situaţiile prevăzute la Art. 47 alin. (2).

(4)Măsura revocării şi cea a anulării dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. f), succesorilor acestuia. Prevederile Art. 47 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

(la data 17-Mar-2008 Art. 58 din capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 59: Certificatul de deţinător

(1)Persoanele care au procurat arme neletale în condiţiile notificării prealabile au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la Art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deţinător.

(la data 17-Mar-2008 Art. 59, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(2)Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document.

(3)Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.

(4)Procedura notificării prelabile, menţionată la Art. 58 alin. (1), precum şi a acordării certificatului de deţinător se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 60: Păstrarea armelor neletale

Posesorii armelor neletale au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu sau reşedinţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Art. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini

(1)Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român.

(2)Străinii pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară.

(3)Autorizaţia de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:

a)a împlinit vârsta de 18 ani;

b)motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(4)Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(la data 17-Mar-2008 Art. 61 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare

(1)Persoanele prevăzute la Art. 58 alin. (1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.

(2)Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:

a)în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b)dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

c)neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.

(la data 17-Mar-2008 Art. 62, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 63: Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare

(1)Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2)Armele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv, prevăzute la poziţiile 25 şi 31 din anexă, pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.

(3)Arbaletele, arcurile, precum şi armele prevăzute la poziţia 25 din anexă, destinate colecţiei, pot fi folosite în condiţiile prevăzute la Art. 29.

(4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

(5)Este interzisă folosirea armelor prevăzute la alin. (2) în locuri publice.

(la data 21-Jul-2008 Art. 63 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2008 )

Art. 64: Folosirea armelor utilitare

Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite în condiţiile legii doar împotriva animalelor, iar armele cu destinaţie industrială, pistoalele de alarmă şi semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competiţiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.

Art. 65: Procurarea muniţiei pentru armele neletale

(1)Muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deţinător, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze.

(la data 17-Mar-2008 Art. 65 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 26/2008 )(2)Posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E pct. 24 din anexă pot deţine maximum 100 de cartuşe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port şi folosire.

(la data 17-Nov-2008 Art. 65, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 268/2008 )

CAPITOLUL III: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii

(1)Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale.

(2)Persoanele juridice de drept public, altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora.

(3)Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru:

a)înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii;

b)desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. g);

c)desfăşurarea activităţilor artistice, în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum si în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.

(4)Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme de colecţie, precum şi arme neletale, după caz.

(5)Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină sau să folosească, pe teritoriul României, arme militare şi arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare acestora.

Art. 67: Autorităţile competente să acorde autorizări de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilor

Autorizările prevăzute la Art. 66 alin. (3) şi (4) se acordă de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază de competenţă se află sediul social al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile prezentei legi.

SECŢIUNEA 2: Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora

Art. 68: Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării si dotării personalului propriu cu arme şi muniţii

(1)Persoanele juridice de drept public, precum şi persoanele juridice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, altele decât cele prevăzute la Art. 66 alin. (1), care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale şi arme neletale, precum şi cu muniţia corespunzătoare, pot procura şi, după caz, înstrăina asemenea arme şi muniţie, în condiţiile prezentei legi, prin armurierii autorizaţi în acest sens.

(2)Tipurile şi cantitatea de arme şi muniţie care pot fi procurate se stabilesc, în funcţie de activităţile specifice care urmează să fie desfăşurate, precum şi de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităţilor prevăzute la Art. 67.

(3)Păstrarea armelor şi muniţiei prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special destinate şi omologate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenţă cu pază înarmată, în condiţiile legii.

(4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unităţii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menţionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deţinătorului, sarcinile în executarea cărora deţinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi armele, precum şi condiţiile în care acesta poate face uz de armă.

(5)Persoana juridică şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să constituie, la nivel central, un registru în care se ţine evidenţa armelor si muniţiei procurate, deţinute si înstrăinate, a muniţiei consumate, precum şi a personalului care este dotat cu acestea. Această evidenţă se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.

(6)Evidenţa prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 15 ani, în cazul armelor letale, şi timp de 10 ani, în cazul armelor neletale.

(7)Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autorităţile prevăzute la Art. 67, în vederea înregistrării. Evidenta registrelor prevăzute la alin. (5) se tine de către autorităţile prevăzute la Art. 67.

Art. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale şi muniţii

(1)Pot fi dotate, în condiţiile prevăzute la Art. 68 alin. (4), cu arme letale, persoanele care:

a)au cetăţenia română;

b)au împlinit 18 ani;

c)sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unităţile prevăzute la Art. 68 alin. (1);

d)îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i);

e)urmează un instructaj, desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 33 alin. (3), Art. 34, Art. 37-39, Art. 62 alin. (2), Art. 63 si Art. 64, după caz, la sfârşitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă sa poarte şi să folosească armele şi muniţia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj.

(2)Conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) se stabileşte de angajator şi se avizează de către autorităţile prevăzute la Art. 67.

(3)Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare si întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la Art. 68 alin. (1).

(4)Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) exercită atribuţiile de serviciu care necesită portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la Art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la Art. 68 alin. (1), cu excepţia celor deţinute de pădurari şi paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceştia în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.

(5)Folosirea armelor şi muniţiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la Art. 67, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la Art. 66 alin. (2).

(6)În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană în parte avizul autorităţilor prevăzute la Art. 67, prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d).

(7)Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare şi pază, pentru testarea integrităţii lor profesionale şi morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităţilor prevăzute la Art. 67, care au ca scop prevenirea şi combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare şi în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.

(8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportivă si sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate, precum si folosirea acestor arme de către sportivi şi antrenori se fac în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale

(1)Pot fi dotate, în conformitate cu Art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 69 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi sportivii şi antrenorii de tir, în condiţiile prevăzute la Art. 69 alin. (8).

(2)Condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare si întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la Art. 68 alin. (1).

(la data 17-Mar-2008 Art. 62, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 63: Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare

(1)Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.a cunoaşterii instructajului prevăzut la Art. 69 alin. (1) lit. e), precum şi a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;

b)verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiei, precum şi a condiţiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizaţi în acest sens.

(2)Autorităţile prevăzute la Art. 67 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.

Art. 72: Poligoanele pentru antrenament şi pentru verificarea armelor

(1)Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la Art. 68 alin. (1) pot construi şi amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi muniţiilor (la data 21-Jul-2008 Art. 63 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 152/2008 )

Art. 64: Folosirea armelor utilitare

Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite în condiţiile legii doar împotriva animalelor, iar armele cu destinaţie industrială, pistoalele de alarmă şi semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competiţiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.ologice de aplicare a prezentei legi.

(4)Activităţile care se pot desfăşura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si funcţionare a acestuia, care se avizează de către autorităţile prevăzute la Art. 67.

Art. 73: Categorii de persoane juridice si unităţi care pot deţine şi folosi diferite tipuri de arme şi muniţii

(1)Următoarele persoane juridice şi unităţi aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot deţine şi folosi arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Art. 68-72, după cum urmează:

a)autoritatea publică centrală care(la data 17-Nov-2008 Art. 65, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 268/2008 )

CAPITOLUL III: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;

b)Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi asociaţiile de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicata, cu modificările ulterioare, pot deţine şi folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinaţie utilitară si muniţia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum şi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;

c)unităţile de învăţământ superior cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vânătoare si arme cu destinaţie utilitară, pentru exercitarea activităţii didactice;

d)autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultura si unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme cu destinaţie utilitară cu muniţie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;

e)administraţiile aeroporturilor pot deţine si folosi arme cu destinaţie utilitară cu muniţie fără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;

f)autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitară, precum si muniţia corespunzătoare, necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul protecţiei şi conservării habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a reţelei naţionale de arii protejate;

g)Federaţia Română de Tir Sportiv, Federaţia Română de Schi şi Biatlon şi cluburile sportive care au secţii de tir sportiv şi biatlon afiliate pot deţine şi folosi arme de tir şi muniţia corespunzătoare, în funcţie de necesităţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federaţii;

h)instituţiile de cultură şi artă, asociaţiile cultural-artistice şi sportive pot deţine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile pe care le desfăşoară;

i)centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele si alte asemenea instituţii de cultură, artă şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzită pentru activităţile pe care le desfăşoară.

(2)În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), dotarea sportivilor cu arme de tir si muniţia corespunzătoare în vederea desfăşurării antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 69 alin. (1) lit. a)-d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.

(3)În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), dotarea persoanelor desemnate să ie folosească, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, se poate face fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 69 alin. (1) lit. a)-d), iar în cazul armelor de panoplie, şi fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la Art. 68 alin. (4).

SECŢIUNEA 3: Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor si muniţiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice

SUBSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale privind autorizarea pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor

Art. 74: Autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea si folosirea armelor şi muniţiilor

(1)În vederea procurării de arme şi muniţii sau a construirii şi amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la Art. 66 alin! (3) trebuie să deplină o cerere la autorităţile prevăzute la Art. 67, în vederea eliberării autorizaţiei corespunzătoare.

(2)Autorităţile prevăzute la Art. 67 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizaţiile pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi autorizaţiile pentru construirea şi amenajarea poligoanelor.

(3)Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea si folosirea armelor si muniţiei se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 75: Preschimbarea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor

(1)Autorizaţiile prevăzute la Art. 74 alin. (1) se preschimbă în următoarele situaţii:

a)în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;

b)când autorizaţia a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;

c)când au fost folosite în întregime spaţiile destinate vizei sau menţiunilor.

(2)Pentru eliberarea unei noi autorizaţii, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autorităţile prevăzute la Art. 67, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Eliberarea unei noi autorizaţii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.

Art. 76: Retragerea şi anularea autorizaţiilor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor

(1)Autorizaţiile prevăzute la Art. 74 alin. (1) se retrag în următoarele situaţii:

a)titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;

b)titularul a săvârşit contravenţii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, deţinere şi folosire a armelor;

c)titularul a săvârşit mai mult de două contravenţii prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute fa lit. b).

(2)Anularea autorizaţiilor prevăzute la Art. 74 alin. (1) se dispune în următoarele situaţii:

a)se constată că, la data acordării autorizaţiei, titularul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru procurare, deţinere sau folosire a armelor si muniţiei sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi funcţionarea poligonului;

b)titularului i s-a acordat autorizaţia pe baza unor documente sau informaţii false.

Art. 77: Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi să folosească arme şi muniţie

Persoanele juridice autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţie au următoarele obligaţii:

a)să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române la autorităţile prevăzute la Art. 67, pentru vizarea autorizaţiei;

b)sa anunţe schimbarea sediului, cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie;

c)să anunţe pierderea, furtul sau distrugerea autorizaţiei, la autorităţile prevăzute la Art. 67, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d)în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la Art. 67 în termen de 10 zile de la acea dată;

e)să prezinte, la autorităţile prevăzute la Art. 67, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor şi muniţiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizaţiei.

Art. 78: Condiţiile pentru păstrarea armelor şi muniţiilor, precum si pentru dotarea personalului angajat

Prevederile Art. 68 alin. (3) şi ale Art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.

SUBSECŢIUNEA 2: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către societăţile specializate de pază

Art. 79: Autorizarea procurării armelor si muniţiei de către societăţile specializate de paza

(1)Societăţile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizaţi în acest sens:

a)numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care aceste societăţi sunt constituite în armurieri autorizaţi să efectueze operaţiuni cu arme din această categorie;

b)sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare.

(2)În funcţie de activităţile legale de pază pe care le desfăşoară, societăţile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizatesă procure arme şi muniţie, după cum urmează:

a)în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor: arme de apărare şi pază - numai pentru protecţia persoanelor prevăzute la Art. 14 alin. (2), iar arme de autoapărare - pentru protecţia celorlalte categorii de persoane;

b)în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinaţie utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor parlamentare, şantierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societăţile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinaţie utilitara - pentru activităţile de pază a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;

c)în cazul activităţilor de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinaţie utilitară - numai pentru paza transporturilor cu arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinaţie utilitară - pentru activităţile de pază a celorlalte categorii de transporturi.

(3)Inspectoratul General al Poliţiei Române ţine evidenţa centralizată a tuturor societăţilor specializate de pază autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţie.

Art. 80: Acordarea autorizaţiei de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiilor

Autorizaţia de procurare, deţinere şi folosire a armelor letale şi a muniţiei pentru societăţile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizaţiei neputând depăşi durata contractului.

Art. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu

Persoanelor angajate în cadrul societăţilor specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.

SUBSECŢIUNEA 3: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pentru paza proprie

Art. 82: Autorizarea procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiei pentru paza proprie

Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei instituţii publice şi care îşi asigură paza proprie în condiţiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate, la cerere, să procure, să deţină şi să folosească pentru desfăşurarea activităţilor de pază numai arme neletale şi muniţia corespunzătoare.

Art. 83: Condiţiile privind păstrarea şi dotarea personalului, precum şi portul şi folosirea armelor destinate pentru paza proprie

Prevederile Art. 68 alin. (3) şi ale Art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie şi cu muniţia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.

SUBSECŢIUNEA 4: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice

Art. 84: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice

(1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi care desfăşoară activităţi artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la Art. 67, să procure arme de panoplie şi, după caz, de recuzită, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la Art. 73 alin. (1) lit. f) si g).

(2)Prevederile Art. 68 alin. (3) şi alin. (5)-(7), ale Art. 69 alin. (1) lit. e) şi alin. (2)-(4) şi ale Art. 70-72 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme şi muniţia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.

SUBSECŢIUNEA 5: Regimul funcţionării poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice

Art. 85: Autorizarea funcţionării poligoanelor de tragere

(1)În funcţie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile prevăzute la Art. 67 să funcţioneze, după cum urmează:

a)poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societăţilor specializate de pază;

b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor - în cazul armurierilor autorizaţi să producă şi să repare arme;

c)poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi divertisment.

(2)Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se poate acorda dacă surit îndeplinite următoarele condiţii:

a)poligoanele de tragere sunt omologate de către Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor;

b)personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la Art. 69 alin. (1) şi (4);

c)personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta poligoanelor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică şi practică prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească condiţia prevăzută la Art. 72 alin. (3);

d)să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.

(3)Activităţile care se pot desfăşura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, care se avizează de autorităţile prevăzute la Art. 67.

Art. 86: Condiţiile procurării armelor si muniţiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere

(1)Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcţioneze în condiţiile stabilite la Art. 85 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizaţi în acest sens: a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare; b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare.

(2)În vederea acordării autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către autorităţile prevăzute la Art. 67, persoanele juridice prevăzute la Art. 85 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme şi muniţie, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare.

(3)Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme şi muniţii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat să fie folosite în incinta acestuia. Cantitatea de arme şi muniţie care poate fi procurată se stabileşte de către autoritatea care acordă autorizaţia, în raport cu necesarul de arme şi muniţie înscris în planul de dotare prevăzut la alin. (2).

Art. 87: Condiţiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere

(1)În funcţie de destinaţia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma, pentru următoarele categorii de persoane:

a)în cazul poligoanelor prevăzute la Art. 85 alin. (1) lit. a) - numai personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte şi să folosească arme şi muniţie;

b)în cazul poligoanelor prevăzute la Art. 85 alin. (1) lit. b) - numai personalul specializat pentru repararea şi testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizaţi să repare arme;

c)în cazul poligoanelor prevăzute la Art. 85 alin. (1) lit. c) - numai titularii unui permis de armă sau, după caz, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la Art. 15 alin. (1) lit. g).

(2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pot executa trageri numai cu arme de acelaşi fel cu cele care le sunt date în dotare, respectiv cele înscrise în permisul de armă sau pentru procurarea cărora "urmează cursul de instruire prevăzut la Art. 15 alin. (1) lit. g).

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), accesul în incinta poligonului de tragere este permis şi cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă autorizaţia prevăzută la Art. 29.

(4)În cazul în care poligoanele prevăzute la Art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiţia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceştia să fie însoţiţi de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis şi cu armele şi muniţia deţinute de acestea numai dacă sunt titulare ale certificatelor de deţinător în care armele să fie înscrise.

(5)În cazul apariţiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la Art. 35 alin. (1) şi (2).

CAPITOLUL IV: Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 88: Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească armele si muniţiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate

(1)Armele şi muniţiile fabricate pe teritoriul României pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a)sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;

b)sunt omologate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor si Muniţiilor;

c)armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi sunt însoţite de cartea de identitate a armei.

(2)Armele şi muniţiile fabricate în străinătate, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice sau juridice din România, numai dacă:

a)sunt marcate de producătorul din străinătate;

b)sunt avizate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, pentru conformitate cu normele de omologare;

c)armele au fost înregistrate in Registrul Naţional al Armelor şi s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare armă.

(3)Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) armele şi muniţiile care tranzitează, în condiţiile legii, teritoriul României.

SECŢIUNEA 2: Marcarea armelor şi muniţiilor

Art. 89: Marcarea armelor şi muniţiilor produse de armurierii români

(1)Armurierii români autorizaţi să producă arme şi muniţii au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a acestora, să aplice pe arme şi muniţii marcaje destinate identificării acestora.

(2)Marcajele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a)indicativul de ţară al României;

b)indicativul armurierului care le produce;

c)indicativul corespunzător categoriei prevăzute în anexă din care face parte arma sau, după caz, muniţia pe care se aplică;

d)anul de fabricaţie al armelor şi muniţiilor şi numărul de ordine al fiecărei arme, stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevăzute în anexă.

(3)Forma şi conţinutul elementelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 90: Evidenţa armelor şi muniţiilor fabricate

(1)Armurierii care produc arme şi muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa armelor şi muniţiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor de poliţie judeţene în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale.

(2)Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Poliţiei Române care ţine evidenţa registrelor tuturor armurierilor autorizaţi să producă arme şi muniţii.

(3)Evidenţa care se ţine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la Art. 89 alin. (2) lit. b)-d).

(4)Evidenţa armelor militare, a armelor de apărare şi pază, precum şi a muniţiilor corespunzătoare constituie informaţii secrete de stat, se ţine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenţa celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, constituie informaţii secrete de serviciu.

Art. 91: Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi muniţiilor fabricate

(1)Registrele prevăzute la Art. 90 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii, timp de 10 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2)În situaţia în care armurierii îşi încetează activitatea de producere a armelor şi muniţiilor, registrele prevăzute la Art. 90 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Poliţiei Române, în termen de 10 zile de la încetarea activităţii.

SECŢIUNEA 3: Omologarea armelor şi muniţiilor

Art. 92: Activitatea de omologare a armelor şi muniţiilor

(1)Activitatea de omologare a armelor şi muniţiilor se desfăşoară prin Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi structurile specializate ale acesteia şi are ca scop instituirea unui regim de impunere şi respectare a criteriilor de siguranţă stabilite prin normele de omologare a armelor şi muniţiilor.

(2)Scopul activităţii de omologare prevăzute la alin. (1) se realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective:

a)caracteristicile tehnice ale armelor şi muniţiei să corespundă destinaţiilor stabilite prin prezenta lege;

b)deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor să îndeplinească asemenea criterii de siguranţă, încât să nu implice riscul producerii de accidente prin care să se pericliteze viaţa, sănătatea, integritatea fizică a deţinătorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situaţiile care impun folosirea legală a armelor, precum şi a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale;

c)deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor să îndeplinească asemenea criterii de siguranţă, încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurător.

(3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (2), sunt supuse omologării următoarele:

a)armele, muniţiile şi componentele acestora;

b)liniile tehnologice de producere a armelor şi muniţiilor, precum şi spaţiile în care acestea funcţionează;

c)instrumentele destinate reparării armelor şi muniţiilor, precum şi spaţiile în care urmează să se desfăşoare activităţile de reparaţii;

d)spaţiile destinate depozitării şi păstrării armelor şi muniţiilor;

e)poligoanele de tragere cu arme;

Art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, în ceea ce priveşte condiţiile în care acestea pot păstra şi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie şi cu muniţia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.

SUBSECŢIUNEA 4: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice Art. 84: Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei pentru activităţi cultural-artistice

(1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi care desfăşoară activităţi artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la Art. 67, să procure arme de panoplie şi, după caz, de recuzită, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la Art. 73 alin. (1) lit. f) si g).catele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare pentru aceste arme şi muniţii constituie informaţii secrete de stat.

Art. 94: Inspecţia tehnică periodică

(1)Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor efectuează, prin structurile sale specializate, inspecţia tehnică periodică a elementelor prevăzute la Art. 92 alin. (3), în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condiţiilor de omologare.

(2)În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecţiei prevăzute la alin. (1), că elementele verificate îndeplinesc condiţiile de omologare, structurile specializate ale Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin, certificatul de efectuarea inspecţiei tehnice periodice.

(3)Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor poate autoriza anumiţi armurieri legal constituiţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a armelor şi să elibereze certificatul prevăzut la alin. (2).

(4)Armurierii prevăzuţi la alin. (3) nu pot fi autorizaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a elementelor prevăzute la Art. 92 alin. (3) care le aparţin.

(5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecţiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către deţinătorul legal al elementelor verificate.

Art. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii

(1)Armele care datorită unor defecţiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examinează de către o comisie specializată din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri, care, după ce le valorifică, rambursează contravaloarea proprietarilor de drept împreună cu o copie a facturii.

(2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţionare se pot păstra ca arme de colecţie ori panoplie, iar cele nevandabile scoase din uz sau părţi componente din acestea se predau armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de distrugere a acestora.

Art. 96: Metodologia de omologare

Procedura acordării certificatelor de omologare, a certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, precum si a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabileşte prin metodologia de omologare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.

SECŢIUNEA 4: Registrul Naţional al Armelor

Art. 97: Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor

(la data 02-Feb-2005 Art. 97 din capitolul IV, sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 )

(1)În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispoziţiilor prezentei legi.

(2)Inspectoratul General al Poliţiei Romane exercită, prin structura care administrează Registrul Naţional al Armelor, următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi muniţiei:

a)emite, preschimbă si, după caz, retrage sau anulează cărţile de identitate ale armelor prevăzute la Art. 88 alin. (1) şi (2);

b)gestionează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, introducând menţiunile corespunzătoare în cărţile de identitate ale armelor cu privire la aceste operaţiuni, precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si către care s-au înstrăinat acestea;

c)gestionează evidenţa armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme;

d)gestionează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor şi muniţiilor aflate în circulaţie, operând menţiunile corespunzătoare în evidenţe;

e)cooperează cu instituţiile similare din străinătate si cu reprezentanţele diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme.

(3)Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei si internelor.

Art. 98: Emiterea cărţilor de identitate ale armelor

(1)Cărţile de identitate ale armelor prevăzute la Art. 88 alin. (1) se emit după încheierea procesului de producţie a acestora, pe baza datelor înscrise în registrele prevăzute la Art. 90 alin. (1), precum şi a certificatelor de omologare.

(2)Cărţile de identitate ale armelor prevăzute la Art. 88 alin. (2) se emit pe baza documentelor de procurare, a elementelor de marcare aplicate pe arme, precum şi a certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare.

(3)Armurierul care a procurat armele prevăzute la Art. 88 alin. (2) este obligat să solicite Inspectoratului General al Poliţiei Române eliberarea cărţilor de identitate, în termen de 5 zile de la data obţinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare.

(4)Înstrăinarea armelor de către armurierul producător, respectiv de către cel care le-a procurat din străinătate, se poate face numai după obţinerea cărţilor de identitate pentru fiecare armă produsă sau, după caz, procurată.

Art. 99: Regimul cărţii de identitate a armei

(1)Cartea de identitate a armei trebuie să însoţească în permanentă arma, indiferent de deţinătorul legal al acesteia. Nu pot fi supuse operaţiunilor prevăzute de prezenţa lege armele care nu sunt însoţite de cărţile de identitate ale acestora.

(2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrăinării acestora în condiţiile legii, armurierul autorizat să le comercializeze are obligaţia să depună cărţile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Art. 100: Pierderea, furtul, distrugerea si deteriorarea cărţilor de identitate

(1)Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cărţilor de identitate ale armelor se declară în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndată ce este posibil, la autoritatea care le-a eliberat.

(2)Eliberarea unor noi cărţi de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai după publicarea pierderii sau, după caz, a furtului, în Monitorul Oficial al României.

Art. 101: Excepţii în cazul armelor militare

Sunt exceptate de la prevederile Art. 94-98 armele militare, a căror evidenţă se ţine de către instituţiile care au dreptul să le procure, să le deţină, să le folosească şi să le înstrăineze, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituţiile respective.

Art. 102: Procedurile de aplicare a regimului cărţii de identitate a armei

Procedurile de aplicare a prevederilor Art. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL V: Regimul operaţiunilor cu arme şi muniţii
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 103: Efectuarea operaţiunilor cu arme

(1)Operaţiunile cu arme şi muniţii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare sau a dovezii notificării, după caz, pot cumpăra din străinătate şi introduce în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale.

(2)Armurierii constituiţi în subordonarea sau coordonarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituţii.

(3)Operaţiunile cu arme şi muniţii pot fi efectuate şi de către armurierii constituiţi prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor instituţii publice.

(4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.

(5)Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii în structura armurierilor prevăzuţi la Art. 104 alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(la data 17-Mar-2008 Art. 103 din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 104: Armurierii

(1)Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:

a)instituţiile publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora;

b)instituţiile publice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevăzute la lit. a), care, prin competenţele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi Federaţia Română de Tir Sportiv, Federaţia Română de Schi şi Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora şi gestionarii fondurilor de vânătoare.

c)companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni cu arme şi muniţii.

(la data 17-Mar-2008 Art. 104, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(2)Se pot constitui în armurieri, la cerere, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, societăţile comerciale care nu se află în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. a).

Art. 105: Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri

(1)Persoanele juridice prevăzute la Art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii, după cum urmează:

a)instituţiile publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operaţiuni cu arme şi muniţii;

b)instituţiile publice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competenţele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, pentru operaţiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare şi depozitare.

c)companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operaţiunilor în vederea cărora au fost constituite.

(la data 17-Mar-2008 Art. 105, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(2)Persoanele juridice prevăzute la Art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii.

(la data 17-Mar-2008 Art. 105, alin. (2) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(3)Importul şi exportul armelor de apărare şi pază sunt supuse controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul produselor strategice.

(la data 17-Mar-2008 Art. 105, alin. (3) din capitolul V, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

SECŢIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor

Art. 106: Constituirea armurierilor

(1)Societăţile comerciale prevăzute la Art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii.

(2)Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) şi nu figurează cu menţiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfăşoară activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii letale îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la Art. 15 alin. (1) lit. a) şi lit. e)-g).

(la data 17-Mar-2008 Art. 106 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 107: Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de constituire a armurierilor

(la data 17-Mar-2008 Art. 107 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(1)Societăţile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizaţiei ori de câte ori se schimbă asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbării sediului social.

(2)Autorizaţia prevăzută la Art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situaţia în care aceasta constată că asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 106 alin. (2). Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a societăţii comerciale.

(la data 17-Mar-2008 Art. 107 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

SECŢIUNEA 3: Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii

Art. 108: Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii

(la data 17-Mar-2008 Art. 108 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(1)Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la Art. 106 pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)-(6).

(2)Autorităţile competente să acorde autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită autorizarea.

(3)Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, precum şi a componentelor acestora se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a)deţine spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

b)deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;

c)deţine, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor.

(4)Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)deţine, după caz, spaţii corespunzătoare destinate efectuării operaţiunilor de comercializare a armelor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;

b)deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

(5)Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a)deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a);

b)deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezentei legi.

(6)Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport al armelor şi muniţiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii:

a)deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Român;

b)deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a).

(7)Este interzisă amenajarea depozitelor de muniţii în incinta imobilelor de locuinţe.

(8)În autorizaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, cantitatea de muniţie ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului emis de inspectoratul teritorial de muncă.

(la data 17-Mar-2008 Art. 108 din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 109: Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţi

Armurierii autorizaţi în condiţiile Art. 108 pot desfăşura următoarele activităţi:

a)cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor şi muniţiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi muniţii, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni;

b)cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice în baza autorizaţiei eliberate de autorităţile prevăzute la Art. 67.

(la data 17-Mar-2008 Art. 109, litera B. din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

b1)cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea şi distrugerea de arme letale şi arme neletale;

(la data 17-Mar-2008 Art. 109, litera B. din capitolul V, sectiunea 3 completat de Art. I, punctul 21. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

c)cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme şi muniţii în ţară, în şi din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condiţiile legii.

Art. 110: Obligaţiile armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii

(1)Armurierii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comerţ cu arme şi muniţii au următoarele obligaţii:

(la data 12-Apr-2005 Art. 110, alin. (1) din capitolul V, sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 )

a)să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 88 alin. (1) pentru arme de foc.

b)să comercializeze armele şi muniţiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure;

c)să procure arme şi muniţii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate;

d)să îşi constituie registre m care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme si muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei si internelor, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la Art. 108 alin. autorităţile prevăzute la Art. 108 alin. (2)(1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliţie competente următoarele informaţii:

a)numele si adresa vânzătorului sau persoanei care cedează şi ale cumpărătorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

b)adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;

c)numărul armelor care urmează să fie transportate;

d)caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme si indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;

e)mijloacele de transfer;

f)data plecării şi data estimativă a sosirii.

litera F. din capitolul V, sectiunea 3 modificat

g)să asigure condiţiile de securitate deplina a armelor şi muniţiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft; de Art. I, punctul22. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

h)să înscrie în autorizaţia de procurare, eliberată de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii si poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare;labile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operaţiuni.

(2)Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul, în următoarele condiţii:

a)armurierul comunică organului de poliţie informaţiile prevăzute la Art. 122 alin. (2), precum şi scopul transferului;

b)destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află să procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta.

(3)Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la Art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, şi este valabil numai pentru armele şi perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, până la destinaţie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor membre tranzitate.

(4)Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operaţiunii de transfer.

Art. 124: Autorizaţia de transfer fără acord prealabil

(1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de impor din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(4)armurieri din alte state membre, în care nu se condiţionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele membre înscrise în autorizaţie.

(2)Autorizaţia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s din capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(5)deliberează următoarele:

a)datele de identificare ale armurierului;

b)tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer;

c)statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;

d)perioada de valabilitate a autorizaţiei.

(4)Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1) este condiţionată de informarea de către armurier a organului de poliţie competent, cel târziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la Art. 122 alin. (2).

(5)Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să transmită de îndată autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului datele comunicate de armurieri în condiţiile alin. (4).

(6)Autorizarea efectuării transferurilor temporare de arme între România şi un alt stat membru se realizează în condiţiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României şi guvernul statului respectIV.

Art. 125: Permisul de transfer al armelor

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme letale şi, după caz, muniţie în România trebuie să obţină, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2)Permisul de transfer se acordă, la cerere, în următoarele condiţii:

a)armurierul face dovada faptului că este autorizat de către autorităţile statului membru pe teritoriul căruia se află să efectueze transferul armelor şi, după caz, al muniţiilor respective;

b)destinatarul de pe teritoriul României să îndeplinească condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea şi deţinerea armelor care fac obiectul transferului;

c)să existe avizul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor cu privire la faptul că armele respective corespund normelor de omologare;

d)există garanţii cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăşoare în condiţii de securitate, potrivit legii.

(3)Permisul de transfer al armelor, respectiv al muniţiilor, se acordă pentru fiecare transfer în parte şi cuprinde datele prevăzute la Art. 124 alin. (3).

(4)Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.

Art. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat

Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în condiţiile Art. 125 este permisă de către organele poliţiei de frontieră, numai dacă acestea sunt însoţite de permisul de transfer.

Art. 127: Autorizaţia de transfer fără acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme neletale şi, după caz, muniţie în România trebuie să obţină, în prealabil, o autorizaţie de transfer fără acord prealabil din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

(2)Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani şi trebuie să însoţească armele care fac obiectul transferului, până la destinaţie.

(3)Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor neletale şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.

Art. 128: Anularea si suspendarea autorizaţiilor de transfer fără acord prealabil

Autorizaţiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operaţiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.

CAPITOLUL VII: Regimul juridic al deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora

Art. 129: Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României, precum şi de către membrii de familie ai acestora

(1)Regimul juridic al armelor de foc şi muniţiilor de serviciu deţinute de membrii forţelor armate străine staţionate în condiţiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme de apărare şi pază, în condiţiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la Art. 14 alin. (2) lit. a), precum şi alte arme şi muniţii, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de armă în condiţiile prevăzute de legea română.

(4)Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reşedinţa sau domiciliul în România, pot fi autorizaţi să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţii în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.

Art. 130: Condiţii privind autorizarea deţinerii si folosirii armelor şi muniţiilor de către membrii forţelor armate străine staţionate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora

(1)Autorizarea persoanelor prevăzute la Art. 129 alin. (1), cât şi a membrilor de familie, precum şi evidenţa armelor şi muniţiilor se efectuează de către organele de politie competente în a căror rază de competenţă locuieşte solicitantul.

(2)La solicitarea organelor de poliţie române, persoanele prevăzute la Art. 129 alin. (1), cât şi membrii de familie ai acestora sunt obligaţi să prezinte la control armele şi muniţiile deţinute în condiţiile prezentei legi, precum şi documentele care atestă dreptul de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a acestor arme şi muniţii.

(3)Procedura autorizării prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII: Contravenţii şi infracţiuni
SECŢIUNEA 1: Contravenţii

Art. 131: Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.

Art. 132: Contravenţii

Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:

1.nerespectarea obligaţiei de anunţare a pierderii, furtului sau dispariţiei armelor letale în termenul prevăzut la Art. 8 alin. (1);

2.neîndeplinirea obligaţiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la Art. 8 alin. (2);

3.neîndeplinirea obligaţiei de a preda o armă letală sau muniţii găsite, în termenul prevăzut la Art. 9 alin. (2);

4.neîndeplinirea obligaţiei de depunere la poliţie a armelor sau muniţiilor al căror deţinător legal a decedat, în termenul prevăzut la ari. 9 alin. (3);

5.nedeclararea informaţiilor prevăzute la Art. 13 şi Art. 19 în termenul stabilit;

6.neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la Art. 24 alin. (1);

7.neprezentarea la politie în vederea vizării permisului de armă în condiţiile stabilite la Art. 27 alin. (2);

8.neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile prevăzute la Art. 28 alin. (1) şi (2);

9.păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 33 alin. (2) sau, după caz, alin. (3);

10.nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 35 alin. (1) şi (2);

11.transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 38 alin. (1);

112.portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 38 alin. (2);

113.nerespectarea obligaţiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie, prevăzută la aii. 40 alin. (2);

114.transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 42 alin. (1);

115.nerespectarea interdicţiilor prevăzute la Art. 44 alin. (4) şi (5);

116.nerespectarea obligaţiei prevăzute la Art. 48 alin. (3);

117.neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la Art. 48 alin. (4) în termenul stabilit;

118.nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a paşaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la Art. 51 alin. (1), respectiv la Art. 121 alin. (1);

119.neprezentarea la autorităţile competente, în termenul prevăzut la Art. 54 alin. (4);

20.neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării certificatului de deţinător, în termenul prevăzut la Art. 59 alin. (1);

21.neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la Art. 60 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu;

22.neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 62 cu privire la portul de armă;

22 1.neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la Art. 12 alin. (1), conform Art. 58 alin. (1) lit. b);

(la data 17-Mar-2008 Art. 132, punctul 22. din capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

223.uzul de armă neletală din categoria celor supuse notificării prealabile, în alte situaţii decât cele prevăzute la Art. 63;

(la data 17-Mar-2008 Art. 132, punctul 23. din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

224.folosirea armelor utilitare fără respectarea condiţiilor prevăzute la Art. 64;

241nerespectarea obligaţiei prevăzute la Art. 65 alin. (2);

(la data 17-Nov-2008 Art. 132, punctul 24. din capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 3. din Legea 268/2008 )

225.păstrarea armelor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art. 68 alin. (3);

226.nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenţă a armelor, muniţiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la Art. 68 alin. (5)-(7);

227.nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute la Art. 71 alin. (1);

28.nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 77;

29.nerespectarea prevederilor Art. 91;

30.nedeclararea pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării cărţii de identitate a armei în termenul prevăzut la Art. 100 alin. (1);

31.nerespectarea prevederilor Art. 107 alin. (1);

32.nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 110 alin. 1 lit. d, f) şi g);

33.nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 110 alin. 1 lit. a -c)şi k);

34.nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 110 alin. 1 lit. e, h)-j);

341.nerespectarea obligaţiei prevăzute la Art. 110 alin. (3);

(la data 17-Nov-2008 Art. 132, punctul 34. din capitolul VIII, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 4. din Legea 268/2008 )

35.nerespectarea obligaţiei prevăzute la Art. 110 alin. (5);

36.nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Art. 111;

37.nerespectarea obligaţiei prevăzute la Art. 112 alin. (2);

38.pierderea armelor letale;

39.pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale.

Art. 133: Sancţiuni

(1)Contravenţiile prevăzute la Art. 132 se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 şi 30;

b)cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 şi 21;

c)cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15, 22 şi 221;

d)cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 şi 31;

e)cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 9, 10, 241, 28, 34, 341, 35, 38 şi 39;

(la data 17-Nov-2008 Art. 133, alin. (1), litera E. din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 268/2008 )

f)cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-27;

g)cu amendă de la 15.000 iei la 30.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 şi 37;

h)cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la punctul 33.

(la data 17-Mar-2008 Art. 133, alin. (1) din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

(2)Următoarelor contravenţii prevăzute la Art. 132 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează:

a)suspendarea dreptului de deţinere a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celei prevăzute la punctul 8;

b)suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la punctele 11 şi 14;

c)suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 12 luni, celor prevăzute la punctele 12 şi 39;

d)confiscarea armei, celor prevăzute la pct. 221 şi 23;

(la data 17-Nov-2008 Art. 133, alin. (2), litera D. din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 268/2008 )

e)revocarea definitivă a dreptului de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la punctele 9, 10 şi 38;

f)retragerea definitivă a avizului prevăzut la Art. 106 alin. (1), celor prevăzute la punctele 32-37.

Art. 134: Constatarea contravenţiilor

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 135: Regimul contravenţiilor

Contravenţiilor prevăzute la Art. 132 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.

(la data 17-Nov-2008 Art. 135 din capitolul VIII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 268/2008 )

SECŢIUNEA 2: Infracţiuni

Art. 136: Uzul de armă letală, fără drept

Uzul de armă letală, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 1361: Deţinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept

Deţinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Art. 1362: Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept

Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(la data 17-Mar-2008 Art. 136 din capitolul VIII, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

Art. 137: Ştergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale

Ştergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 138: Efectuarea, fără drept, a operaţiunilor cu arme sau muniţii

Efectuarea oricăror operaţiuni cu arme sau muniţii, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Art. 279 alin. (1) din Codul penal.

CAPITOLUL IX: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 139: Excepţii la eliberarea cărţilor de identitate ale armelor şi la inspecţia tehnică a armelor

(1)Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. 96, eliberarea cărţilor de identitate ale armelor se face fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la Art. 98 alin. (1) referitoare la certificatele de omologare, iar omologarea poligoanelor de tir şi a celor destinate pregătirii deţinătorilor legali de arme de vânătoare se face pe baza normelor stabilite de Federaţia Română de Tir, cu autorizarea organelor de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă sunt amplasate acestea.

(2)Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. 96, inspecţia tehnică a armelor se face de către personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu ocazia avizării permisului de armă.

(3)Posesorii armelor letale au obligaţia ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să solicite eliberarea cărţilor de identitate ale armelor.

(4)Persoanele fizice sau juridice care deţin arme au obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de poliţie în a căror rază de competenţă îşi au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru deţinerea ori, după caz, portul şi folosirea armelor respective, precum şi pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 140: Excepţii la procedura de omologare a armelor

(1)Până la data adoptării normelor de omologare a armelor şi muniţiilor prevăzute la Art. 92 alin. (1), procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare şi autorizare şi a celor privind destinaţiile armelor se efectuează de organele competente să omologheze şi să autorizeze aceste arme, în condiţiile legii în vigoare până la acea dată.

(2)Armele care, la data adoptării normelor de omologare a armelor şi muniţiilor prevăzute la Art. 92 alin. (1), sunt deţinute de persoane fizice şi juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în condiţiile prevăzute la Art. 92 alin. (5).

(3)Armele cu privire la care, cu ocazia efectuării procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), se constată că nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare şi autorizare, în funcţie de destinaţia acestora, se depun la armurieri autorizaţi, în scopul modificării acestora sau pentru a fi transformate în arme de colecţie, ori, după caz, se înstrăinează sau se depun, spre păstrare, la armurieri autorizaţi în acest scop, în condiţiile prezentei legi.

Art. 141: Obligaţia societăţilor comerciale de a se conforma anumitor interdicţii prevăzute în prezenta lege

Societăţilor comerciale care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdicţiei prevăzute la Art. 108 alin. (6), li se retrage autorizaţia pentru desfăşurarea de operaţiuni cu arme şi muniţii.

Art. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispoziţii din prezenta lege

(1)Prevederile Art. 114-126 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Art. 114-126 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3)De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile Art. 53-57 vor înceta să fie aplicabile cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, ParteaI.

Art. 144: Anexa la prezenta lege

(1)Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

(2)Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor şi completărilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.

Art. 145: Intrarea în vigoare

(1)Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, ParteaI.

(la data 30-Dec-2004 Art. 145, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 )*) Termenul prevăzut la Art. 145 alin. (1) se prorogă la data de 1 martie 2005.

(la data 06-Mar-2005 Art. 145, alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 19/2005 )

(2)Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor Art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupă funcţii care implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de apărare şi pază, până la stabilirea în legile prevăzute la Art. 43 a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare.


Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii armelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor Art. 75 şi ale Art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VĂCĂROIU

Aceasta lege a fost adoptata dede Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 iulie 1991.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VALER DORNEANU


ANEXĂ: CLASIFICAREA ARMELOR*)

Nr. crt.

Caracteristicile armei/muniţiei

Destinaţia armei

8. militare

7. apărare şi paza

6. vână-toare

5. tir sportiv

4. colecţie

3. auto-apărare

2. desti-naţie utilitară

1. agre-ment

 

I. ARME INTERZISE

 

Categoria A

1.

instrumente şi lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

-

-

-

-

-

-

2.

armele de foc automate, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

-

-

-

-

-

-

3.

armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect

X

-

-

-

-

-

-

-

4.

muniţiile cu proiectile perforante, explozive sau incendiare, la fel ca şi proiectilele pentru aceste muniţii

X

-

-

-

-

-

-

-

5.

muniţiile pentru pistolete şi revolvere cu proiectile expansive, ca şi aceste proiectile, mai puţin în ceea ce priveşte armele de vânătoare sau de tir cu ţintă, pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme

X

-

-

-

-

-

-

-

6.

armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare decât cea admisă în Uniunea Europeană

-

-

-

X

-

-

-

-

7.

armele care prezintă caracteristicile tehnice ale armelor letale sau, după caz, ale armelor neletale, dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinaţiei şi categoriei din care fac parte

X

X

X

X

X

X

X

X

 

II. ARME ŞI MUNIŢII LETALE - arme supuse autorizării

 

Categoria B

8.

arme de foc scurte, semiautomate sau cu repetiţie (pistoale sau revolvere), precum şi muniţia corespunzătoare

X

X

-

-

-

-

X

-

9.

armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere conţin mai mult de trei cartuşe, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

X

-

X

-

-

-

10.

armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere ale cartuşului nu pot ţine mai mult de trei cartuşe, la care mecanismul încărcătorului este mobil sau pentru care nu există garanţia că nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obişnuit într-o altă armă ale cărei încărcător şi cameră a cartuşului pot ţine mai mult de trei cartuşe, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

-

-

11.

arme de foc lungi cu repetiţie şi semiautomate cu ţeava lisă, care nu depăşeşte 60 cm, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

-

-

12.

armele de foc lungi semiautomate care au aparenţa unei arme de foc automate, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

X

-

13.

arme de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu percuţie centrală, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

14.

arme de foc scurte, cu tragere foc cu foc, cu percuţie pe ramă, cu o lungime totală sub 28 cm, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

15.

arme de foc scurte semiautomate sau cu repetiţie, cu percuţie pe ramă, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

16.

arme de foc scurte cu o lovitură cu percuţie centrală sau pe ramă, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

17.

arme de foc lungi semiautomate sau cu repetiţie, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

X

X

-

X

-

18.

armele de foc lungi cu o singură lovitură cu percuţie pe ramă, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

 

Categoria C

19.

arme de foc lungi cu repetiţie, altele decât cele menţionate la categoria B, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

-

-

20.

arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin ţeava ghintuită lovitură cu percuţie centrală sau laterală, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

-

-

21.

arme de foc lungi semiautomate, altele decât cele cuprinse în categoria B, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

-

-

22.

arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percuţie pe ramă de o lungime totală mai mare sau egală cu 28 cm, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

 

Categoria D

23.

arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin ţeava lisă, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

X

-

X

-

-

-

 

III. ARME ŞI MUNIŢII NELETALE - arme supuse declaraţiei

24.

arme scurte (pistol sau revolver) - confecţionate special pentru a împrăştia gaze nocive, iritante sau de neutralizare şi proiectile din cauciuc, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

X

X

-

25.

arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului admisă în Uniunea Europeană, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

-

26.

arme cu destinaţie industrială, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

-

-

X

-

27.

arme de asomare, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

-

-

X

-

28.

arme cu tranchilizante, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

-

-

X

-

29.

harpoane destinate pescuitului, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

-

-

X

-

30.

arbalete şi arcurile destinate tirului sportiv, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

X

X

-

-

X

31.

pistoale de alarmă şi semnalizare, precum şi muniţia corespunzătoare

X

-

-

-

-

-

X

-

32.

pistoale de start folosite în competiţiile sportive, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

-

-

X

-

33.

arme de panoplie, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

-

X

34.

arme de recuzită, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

X

-

35.

arme vechi, precum şi muniţia corespunzătoare

-

-

-

-

X

-

-

-