sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului, Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

Personalul
Serviciului de Protecţie şi Pază

Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază are în componenţă cadre militare, soldaţi, gradaţi voluntari şi salariaţi civili. SPP dispune de personal specializat pentru toate domeniile sale de activitate şi acordă o atenţie deosebită menţinerii standardelor de performanţă.

Personalul militar are toate drepturile şi îndatoririle stabilite pentru militarii forţelor armate, precum şi alte drepturi şi îndatoriri specifice, reglementate prin legi şi regulamente militare.

Activitatea desfăşurată de cadrele militare din SPP presupune o stare de operativitate permanentă, cu misiuni de luptă zilnice şi eforturi fizice şi intelectuale deosebite.

Pregătirea personalului are particularităţi determinate de natura activităţii concrete pe care acesta o desfăşoară. Sistemul de pregătire pune un accent deosebit pe coeziunea microgrupurilor, în cadrul cărora fiecare individ trebuie să manifeste iniţiativă, curaj, voinţă, tact, perseverenţă şi spirit de echipă.

În ultimii ani, pe baza experienţei acumulate în perioada care a trecut de la înfiinţarea serviciului şi în urma colaborării cu servicii similare din străinătate, a fost elaborată o nouă concepţie prin care s-a urmărit perfecţionarea şi diversificarea formelor şi metodelor de pregătire şi, mai ales, adaptarea acestora la nevoile specifice instituţiei.

În domeniul formării, specializării şi perfecţionării personalului său, Serviciul de Protecţie şi Pază deţine o structură proprie de pregătire şi are relaţii bune de colaborare cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi cu servicii similare din străinătate.

Direcţii de acţiune


În prezent, principalele direcţii de acţiune în domeniul resurselor umane sunt:

  1. intensificarea activităţii de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ, în vederea atragerii tinerilor pentru a participa la concursurile de admitere pe locuri şcolarizate de SPP;
  2. selecţia de persoane tinere, cu vârstă de până la 35 de ani, sănătoase fizic şi psihic, cu o mare capacitate de efort, cu un comportament ireproşabil, care au motivaţii solide de a lucra într-un serviciu special şi de a-şi asuma responsabilităţi deosebite;
  3. investigarea potenţialului personalului SPP şi repartizarea corectă a acestuia în funcţii, în raport cu abilităţile, deprinderile, vârsta şi opţiunile individuale, în aşa fel încât să fie valorificate la maximum cunoştinţele şi experienţa fiecăruia;
  4. optimizarea structurii organizatorice a serviciului şi delimitarea mai riguroasă a competenţelor şi relaţiilor dintre structuri, astfel încât Serviciul de Protecţie şi Pază să funcţioneze şi în viitor ca un organism militar coerent şi eficient, cu un loc şi un rol însemnat în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Selecţia personalului
Serviciului de Protecţie şi Pază

Cadrele militare ale Serviciului de Protecţie şi Pază provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ, pregătiţi în specialităţi militare identice sau apropiate celor din serviciu. Pentru unele domenii specifice de activitate, pentru care instituţiile militare de învăţământ nu asigură formarea specialiştilor necesari, personalul este selecţionat din rândul celor mai buni absolvenţi ai instituţiilor civile de învăţământ, care îndeplinesc criteriile şi cerinţele stabilite prin lege şi prin ordinul directorului instituţiei.

Recrutarea personalului militar pentru posturile vacante este atributul compartimentelor de resurse umane, potrivit prevederilor legale, cu respectarea principiului egalităţii şanselor.

Selecţia personalului militar, verificările şi investigaţiile pentru determinarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de încadrare se desfăşoară în raport cu nevoile instituţiei şi fondurile bugetare alocate cheltuielilor de personal, de către compartimentele de resurse umane, cu sprijinul structurilor specializate conform instrucţiunilor de profil.

Verificarea modului în care sunt respectate angajamentele şi responsabilităţile asumate continuă şi după încadrare.

Potrivit legislaţiei în vigoare, viitorului angajat SPP îi va fi interzis sau restrâns exerciţiul anumitor drepturi şi libertăţi, acesta urmând să fie supus verificărilor de securitate prevăzute pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat.

Criteriile de selecţie au la bază experienţa acumulată de-a lungul timpului, care a evidenţiat calităţile pe care trebuie să le aibă personalul SPP din diferite compartimente pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de serviciu şi realizarea performanţelor profesionale.Admitere 2017

Admitere Academia Tehnică Militară